مسئول امور اقتصادی و دانش بنیان و سرمایه گذاری

نام و نام خانوادگی:

 محمدحسین بابایی


سمت:

مسوول امور اقتصادی و دانش بنیان

تلفن مستقیم:

03153292213

نشانی دفتر کار:

 دانشکده داروسازی طبقه سوم

معرفی حوزه:

امور-اقتصادی-و-دانش-بنیان-و-سرمایه-گذاری

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه