مدیر آموزش

نام و نام خانوادگی:

ایرج نصر

 

سمت:

مدیر آموزش

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد شیمی

تلفن مستقیم:

03153292255

فاکس:

03153513098

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه دوم

 

 

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

- تسلط بر آيين نامه آموزشي

  • پاسخگويي صحيح به دانشجو و ديگر ارباب رجوع در حيطه وظايف مشخص

کارشناسان آموزش

نام و نام خانوادگی:

رضا جهانشاهی

 

سمت:

کارشناس آموزش

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد جامعه شناسی

تلفن مستقیم:

03153292249

فاکس:

03153513098

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه دوم

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

کارشناس رشته های مهندسی شیمی، مهندسی پلیمر، مهندسی نفت، مهندسی مواد و متالوژی

- تسلط بر آيين نامه آموزشي

- پاسخگويي صحيح به دانشجو و ديگر ارباب رجوع در حيطه وظايف مشخص

 

نام و نام خانوادگی:

محمد رضا همایی

 

سمت:

کارشناس آموزش

مدرک تحصیلی:

کارشناسی زبان و ادبیات فارسی

تلفن مستقیم:

03153292247

فاکس:

03153513098

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه دوم

 

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

کارشناس رشته های زبان انگلیسی، مهندسی صنایع غذایی، فیزیک، اپتیک و لیزر، مهندسی پزشکی، مهندسی صنایع شیمیایی و کارشناسی مهندسی مواد و متالوژی

- تسلط بر آيين نامه آموزشي

- پاسخگويي صحيح به دانشجو و ديگر ارباب رجوع در حيطه وظايف مشخص

 

نام و نام خانوادگی:

آرزو امیری

 

سمت:

کارشناس آموزش

مدرک تحصیلی:

کارشناس ارشد جمعیت شناسی

تلفن مستقیم:

03153292248

فاکس:

03153513098

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه دوم

 

 

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

کارشناس رشته های شیمی از کارشناسی تا دکتری ( کلیه گرایشها)

- تسلط بر آيين نامه آموزشي

- پاسخگويي صحيح به دانشجو و ديگر ارباب رجوع در حيطه وظايف مشخص


 
 

نام و نام خانوادگی:

محمد جواد شاملی

 

سمت:

کارشناس آموزش

مدرک تحصیلی:

کارشناسی مدیریت

تلفن مستقیم:

03153292001

فاکس:

 

نشانی دفتر کار:

دانشکده علوم انسانی - طبقه اول

 

 

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

- تسلط بر آيين نامه آموزشي

- پاسخگويي صحيح به دانشجو و ديگر ارباب رجوع در حيطه وظايف مشخص

 

  

نام و نام خانوادگی:

فرهاد راستی

 

سمت:

کارشناس برنامه ریزی آموزشی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی الهیات

تلفن  همراه مستقیم:

09331587161

فاکس:

 

نشانی دفتر کار:

دانشکده علوم انسانی - طبقه اول

 

 

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

- تسلط بر آيين نامه آموزشي

- پاسخگويي صحيح به دانشجو و ديگر ارباب رجوع در حيطه وظايف مشخص و کنترل برگزاری کلاسها

نام و نام خانوادگی:

خانم دانش زاده

 

سمت:

متصدی بایگانی

مدرک تحصیلی:

دیپلم

تلفن مستقیم:

03153292242

فاکس:

03153513098

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه دوم

 

 

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

- بایگانی مدارک دانشجویان

امور-آموزشی

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه