اداره تربيت بدني

نام و نام خانوادگی:

سعيدرضا سبزواري

 

سمت:

مسئول اداره تربيت بدني

مدرک تحصیلی:

كارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزش

تلفن مستقیم:

03153292163

دورنگار:

53513104 – 031

نشانی دفتر کار:

مجموعه ورزشي امام علي (ع) – دفتر تربيت بدني

نام و نام خانوادگی:

علیرضا نباتی

 

سمت:

کارشناس ورزشی

مدرک تحصیلی:

کارشناسی 

تلفن مستقیم:

03153292243

فاکس:

03153513098

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه دوم

 

 

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

- تسلط بر آيين نامه آموزشي

- پاسخگويي صحيح به دانشجو و ديگر ارباب رجوع در حيطه وظايف مشخص

امور-ورزشی

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه