انجمن علمی مهندسی صنایع غذایی

 

شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی صنایع غذایی

مسئولیت

رشته تحصیلی

مقطع تحصیلی

نام و نام خانوادگی

 

دبیر انجمن

صنایع غذایی

کارشناسی

حجت مدینه

1

نائب دبیر

صنایع غذایی

کارشناسی

محدثه رجبی

2

آموزش

صنایع غذایی

کارشناسی

افروز شاه علی

3

پژوهش

صنایع غذایی

کارشناسی

مجید ایزدی

4

ارتباط با صنعت

صنایع غذایی

کارشناسی

فاطمه میراجاق

5

اجرایی

صنایع غذایی

کارشناسی

زهرا آقا بزرگی

6

فرهنگی

صنایع غذایی

کارشناسی

علیرضا آقاجان

7

روابط عمومی

صنایع غذایی

کارشناسی

فرشته جاویدی

8

نشر، رسانه و تبلیغات

صنایع غذایی

کارشناسی

ثنا رجایی

9

 

                ارتباط با مسئول انجمن:09135941243

 

انجمن-علمی-مهندسی-صنایع-غذایی

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه