آیین نامه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته
     Download
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
Download
آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی
Download
95/07/10
شیوه نامه اجرای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته
Download
96/10/10
 ابلاغ مصوبه جلسه 244مورخ96/08/23 شورای برنامه ریزی آموزشی ودرسی درخصوص تبصره 3ماده23شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد  
Download
97/02/31
 تکمیل واصلاح ماده7و8شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب جلسه شماره247مورخ1396/12/08 شورای برنامه ریزی آموزشی ودرسی
Download
97/02/19
 دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی آموزشی-پژوهشی  
Download
96/08/24
 شیوه نامه دوره دکتری تخصصی رشته های غیرپزشکی  
Download
96/04/25
روش ارزیابی کیفی رساله های دکتری تخصصی 
Download

آیین-نامه-های-آموزشی

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه