تماس-با-ما

   اطلاعات تماس با دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

بخش مربوطه محل خدمت نام و نام خانوادگی تلفن تماس فاکس یا تلفن همراه
ارتباط با ریاست دفتر ریاست آیت اله کاظمینی 03153292201 03153502701
رئیس رفتر رئیس محمدجواد پناهنده 03153292212 03153502701
مدیر حراست مجتبی نجفی 03153292221
کارشناس حراست رضا صیادی 03153292223
نگهبانی مرکزی آقای سعیدی 03153292171
معاونت علمی آموزشی پژوهشی معاون علمی آموزشی پژوهشی دکتر مجید کلاهدوزان 03153292244
رئیس دفتر معاون محمدجواد شاملی 03153292245
مدیر آموزش ایرج نصر اصفهانی 03153292255
اداره امتحانات علیرضا عرفان 03153292268
اداره فارغ التحصیلان زهرا تسلیم 03153292260
محبوبه تاکی 03153292262
کارشناسان آموزش رضا جهانشاهی 03153292249
محمدرضا همایی 03153292247
آرزو امیری 03153292248
برنامه ریزی آموزشی و کنترل کلاسها فرهاد راستی 09331587161
مدیر خدمات پژوهشی مجتبی طاهری 03153292254
رئیس اداره امور پژوهشی دکتر ابوذر نوروزی 03153292259
معاونت دانشجویی و فرهنگی معاون دانشجویی و فرهنگی دکتر عبدالرضا باقی 03153292216
اداره امور دانشجویی محسن سبحانی 03153292224
بخش نظام وظیفه و تغذیه حمیدرضا شمسبگی 03153292217
خوابگاه خواهران مهدیه دانایی 03153292153
معاونت توسعه و منابع انسانی معاون اداری مالی دکتر حمیدرضا میرطاووسی 03153292225
مدیر مالی محسن صالحپور 03153292231
اداره امور اداری علی اکبر دباغ 03153292202
دبیرخانه ثریا طلوعی و پروانه عمرانپور 03153292204 03153513213
اداره امور عمرانی مهندس محسن رهایی 03153292206 09132210498
اداره تدارکات محمدرضا حفاری 03153292205 03153513010
امور شهریه محسن محسنی و محسن عربی 03153292228
امور صندوق رفاه مرتضی امیری و محمدحسن نیرومند 03153292226
امور حسابداری حسین آقابایی 03153292233
مصطفی امیری 03153292232
محسن سالک 03153292236
زهرا سبزواری
مرضیه جانقربان 03153292237
فخرالسادات طبائیان 03153292238
علیرضا کاویانپور 03153292234
مدیران گروه گروه شیمی دکتر حمیدرضا آقائی 03153292525

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه