دانشکده-ها

دانشکده های فعال دانشگاه عبارتند از:

1- دانشکده علوم انسانی

2- دانشکده فنی و مهندسی

3- دانشکده تحصیلات تکمیلی

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه