دبیرخانه

نام و نام خانوادگی:

سرکار خانم طلوعی و سرکار خانم عمرانپور

 

سمت:

متصدی دبیرخانه

مدرک تحصیلی:

دیپلم

تلفن مستقیم :

03153292204 و 03153292203

فاکس دبیرخانه :

03153513213

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه سوم

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

1-انجام امور مربوط به نامه های رسمی دانشگاه

دبیرخانه

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه