فناوری اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگی:

محمد رضا حجری

 

سمت:

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

تلفن مستقیم:

03153292099

ایمیل:

hajari@iaush.ac.ir

نشانی دفتر کار:

ساختمان فنی طبقه سوم

فناوری-اطلاعات-و-آمار

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه