دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا در راستای انتقال یافته های تحقیقاتی اعضای هیات علمی به بخش های تولیدی و خدماتی جامعه و به منظور ارتقاء جایگاه و موقعیت دانشگاه جهت اجرای طرح های برون دانشگاهی و همچون تاسیس شرکت های دانش بنیان، مراکز تحقیقاتی متفاوتی با زمینه های موضوعی تخصصی تاسیس نموده است. فعالیت در این زمینه در طول سال های گذشته منجر به تاسیس و راه اندازی شرکت های دانش بنیان مطابق مشخصات ذیل و هسته های مختلف تحقیقاتی گردیده است.

1- شرکت فناوران شیمی سپاهان   www.fscco.ir

2- شرکت شوکا شیمی اسپادانا 

مراکز-علمی-تحقیقاتی

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه