مسوولان و کارشناسان پژوهشی

مدیر امور خدمات پژوهشی

نام و نام خانوادگی: آقای مجتبی طاهری

مدرک تحصیلی: دانشجوی دکتری جمعیت شناسی

تلفن مستقیم: 03153292254

پست الکترونیک: taheri@iaush.ac.ir

نشانی دفتر کار: دانشکده داروسازی - طبقه اول - اتاق 201

رئیس اداره پژوهش

نام و نام خانوادگی: آقای ابوذر نوروزی

مدرک تحصیلی: دکتری کلام امامیه

تلفن مستقیم: 03153292259

پست الکترونیک: n.abouzar@yahoo.com

نشانی دفتر کار: دانشکده داروسازی - طبقه اول - اتاق 201

کارشناس آمار و برنامه و بودجه

نام و نام خانوادگی: خانم مریم ربیعی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد آمار

تلفن مستقیم: 03153292251

پست الکترونیک:

نشانی دفتر کار: دانشکده داروسازی - طبقه اول - اتاق 201

کارشناس امور پژوهشی (شیوه نامه نگارش پایان نامه/رساله)

نام و نام خانوادگی: آقای فیروز رئیسی

مدرک تحصیلی: کارشناس کتابداری

تلفن مستقیم: 03153292258

پست الکترونیک:

نشانی دفتر کار: دانشکده داروسازی - طبقه اول - اتاق 201

مسيولان-و-کارشناسان-پژوهشی

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه