معاون دانشجویی و فرهنگی

 

نام و نام خانوادگی:

عبدالرضا باقی


سمت:

معاون دانشجویی و فرهنگی

مدرک تحصیلی:

دکتری فلسفه تطبیقی

تلفن مستقیم:

03153292219

ایمیل:

 baghi@iaush.ac.ir

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی- طبقه سوم

معاونت-دانشجویی-و-فرهنگی

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه