معاون آموزشی

نام و نام خانوادگی:

دکتر فرزاد احمدیان


سمت:

معاون علمی (آموزشی و پژوهشی)

مدرک تحصیلی:

دکتری فیزیک حالت جامد

تلفن مستقیم:

03153292244

03153513098

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه دوم

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

- تدوين و پيشنهاد اصول کلي برنامه هاي آموزشي دانشگاه در چارچوب اهداف علمي، فني، فرهنگي و آموزشي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب.

- نظارت بر کليه ي امور آموزشي دانشگاه با رعايت کليه ي قوانين، مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل ها.

- مطالعه و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي با همکاري مسئولان ذيربط.

- تهيه ي ضوابط و روش هاي لازم براي سنجش و ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي واحد، اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و کارکنان واحد.

- نظارت بر سنجش و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و متون درسي و هماهنگ ساختن آنها بر مبناي سرفصل هاي مصوب.

 

معاونت-علمی

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه