اداره امور عمرانی

 

نام و نام خانوادگی:

مهندس محسن رهائی


سمت:

مدیر عمرانی

مدرک تحصیلی:

ارشد عمران گرایش مهندسی و مدیریت ساخت

تلفن مستقیم:

03153292206

ایمیل:

 iaran2006@gmail.com

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی- طبقه سوم

معرفی

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه