تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 98-99 اعلام شد

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ بر اساس نامه شماره ۳۰/۲۴۵۳۷ مورخ ۹۸/۵/۱ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی به شرح ذیل اعلام شد.

تقویم آموزشی سال تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ بر اساس نامه شماره ۳۰/۲۴۵۳۷ مورخ ۹۸/۵/۱ سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی...

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه