انتصاب آقای دکتر باقی به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا

"انتصاب شایسته ی جناب آقای دکتر باقی را به سمت سرپرست واحد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا تبریک عرض می کنیم."
همچنین قدردانی فراوان از زحمات و خدمات شایسته ی جناب آقای دکتر نعیمی طی مدت مدیریت ایشان داریم و انتصاب ایشان به سمت سرپرست واحد خمینی شهر را تبریک عرض می نماییم.
۴ اسفندماه ۱۳۹۸

انتصاب آقای دکتر باقی به سمت سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا 4 اسفندماه 1398

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه