برگزاری جلسات مشاوره دانشگاه

برای مطالعه و دانلود و زمان بندی شخصی عکس زیر را دانلود کنید.

لینک ورود به سامانه آموزش های مجازی دانشگاه آزاد اسلامی شهرضا در زیر درج شده است:

https://lms.iaush.ac.ir

ورود به عنوان مهمان را انتخاب کنید و رمز ورود را iaush تایپ کنید.

جدول عناوین و زمان بندی برگزاری جلسات معارفه و مشاوره دانشگاه

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه