تیم پاسخگویی و پشتیبانی دانشگاه برای

برای ارتباط با کارشناسان مختلف و متنوع دانشگاه با شماره های زیر تماس بگیرید:

- مشکلات آموزشی:

آقای مهرآذین: 09921130620

آقای جهانشاهی: 09011768265

آقای قرقانی برای امتحانات: 09138336483

- سامانه آموزشیار:

آقای قریشی: 09133224675

آقای صادقی: 09012265871

- آموزشهای مجازی:

آقای قریشی: 09133224675

آقای رهایی: 09136405197

آقای نباتی: 09132753742

- امور مالی:

آقای عربی: 09132205486

آقای محسنی: 09132212712

- امور دانشجویی:

آقای سبحانی: 09132216873

- امور نظام وظیفه:

شمسبگی: 09133219937

- امور پژوهشی و دفاع پایان نامه ها:

آقای طاهری: 09132210248

آقای نوروزی: 09132223742

- تیم پاسخگویی دائمی آموزشی تا 8 شب:

آقای شاملی: 09395327074

آقای شمسبگی: 09133219937

در صورت پاسخگو نبودن شماره های فوق :

آقای همایی : 09132220028

ارتباط با کارشناسان با شماره ها تماس بگیرید.

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه