بنا به اعلام معاونت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا، شاخص های تولید علم در این واحد دانشگاهی اعلام شد. 

آمار مقالات ارائه شده توسط دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

تعداد کل مقالات با نمایه بین المللی

980

تعداد ارجاعات

4473

شاخص اچ ایندکس

29

شاخص جی ایندکس

39

آمار ارائه شده تا مردادماه 1397 می باشد

شاخص های تولید علم و جایگاه واحد شهرضا در بین واحدهای دانشگاهی اعلام شد.

© 2018دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا. All rights reserved. طراحی و اجرا فرابرد شبکه