آزمایشگاه ها و مجموعه کارگاه های مکانیک

نام آزمایشگاه یا کارگاه ها کارشناس تلفن تماس آدرس
آزمایشگاه مقاومت مصالح
کارگاه عمومی
کارگاه جوشکاری
آزمایشگاه هیدرولیک-پنوماتیک
کارگاه شاسی و بدنه
کارگاه مولد قدرت آقای یزدانی 53292039
کارگاه سوخت رسانی،عیب یابی
كارگاه دستگاه هاي الكتريكي خودرو
كارگاه انتقال قدرت اتوماتيك ومعمولی
کارگاه ریخته گری
کارگاه ماشین ابزار

آزمایشگاه های گروه صنایع غذایی

نام آزمایشگاه یا کارگاه ها کارشناس تلفن تماس آدرس
آزمایشگاه میکروب شناسی
آزمایشگاه صنایع غذایی دکتر مهدی عموحیدری 53292257 طبقه اول دانشکده داروسازی

آزمایشگاه های گروه شیمی

نام آزمایشگاه یا کارگاه ها کارشناس تلفن تماس آدرس
آزمایشگاه شیمی عمومی-تصفیه آب آقای آبادیان 53292266 طبقه همکف دانشکده داروسازی
آزمایشگاه شیمی فیزیک آقای صادقی 53292085 طبقه همکف دانشکده فنی
آزمایشگاه معدنی خانم هندی 53292088 طبقه همکف دانشکده فنی
آزمایشگاه شیمی عمومی و مهندسی آقای آبادیان 53292266 طبقه همکف دانشکده داروسازی
آزمایشگاه جداسازی – رنگ خانم هندی 53292088 طبقه همکف دانشکده فنی
آزمایشگاه شیمی آلی خانم هندی 53292088 طبقه همکف دانشکده فنی
آزمایشگاه شیمی تجزیه شماره 1 آقای صادقی 53292085 طبقه همکف دانشکده فنی
آزمایشگاه شیمی تجزیه شماره 2 آقای صادقی 53292085 طبقه همکف دانشکده فنی
آزمایشگاه شیمی تجزیه دستگاهی آقای دکتر علیزاده 53292530 طبقه همکف دانشکده تحصیلات تکمیلی

آزمایشگاه های گروه مهندسی شیمی (ساختمان شهید همت)

نام آزمایشگاه یا کارگاه ها کارشناس تلفن تماس آدرس
آزمایشگاه انتقال حرارت
آزمایشگاه عملیات واحد
آزمایشگاه مکانیک سیالات
آزمایشگاه نفت آقای مهندس آبادیان 53292175
آزمایشگاه کنترل فرایندها
آزمایشگاه تحقیقاتی ارشد مهندسی شیمی

آزمایشگاه های گروه فیزیک

نام آزمایشگاه یا کارگاه ها کارشناس تلفن تماس آدرس
آزمایشگاه الکترونیک ، حرارت و ترمودینامیک آقای دکتر دباغ 53292052 طبقه همکف دانشکده فنی
آزمایشگاه فیزیک 1 خانم رهنمایی 53292090 طبقه همکف دانشکده فنی
آزمایشگاه فیزیک الکتریسیته آقای تفضلی 53292092 طبقه همکف دانشکده فنی

آزمایشگاه های گروه شیمی (دانشکده تحصیلات تکمیلی)

نام آزمایشگاه یا کارگاه ها کارشناس تلفن تماس آدرس
آزمایشگاه مرکزی
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره 1
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره 2
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره 1 و شیمی معدنی شماره 1
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی کاربردی و شیمی فیزیک شماره 1
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی تجزیه شماره 3
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی فیزیک شماره 2 آقای دکتر علیزاده و آقای کاظمزاد
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره 2
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره 2
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره 3
آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره 4

آزمایشگاه های گروه سم شناسی و شیمی دارویی (دانشکده داروسازی)

نام آزمایشگاه یا کارگاه ها کارشناس تلفن تماس آدرس
آزمایشگاه فارماکولوژی