آیین نامه های آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی

تاریخ نام آیین نامه دانلود
آیین نامه آموزشی دوره های کاردانی، کاردانی ناپیوسته، کارشناسی، کارشناسی ناپیوسته، کارشناسی پیوسته دانلود
آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود
آیین نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی دانلود
95/07/10 شیوه نامه اجرای دوره کارشناسی ارشد ناپیوسته دانلود
96/10/10 ابلاغ مصوبه جلسه 244 مورخ 96/08/23 شورای برنامه ریزی آموزشی ودرسی درخصوص تبصره 3ماده23شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد دانلود
97/02/31 تکمیل و اصلاح ماده7 و 8 شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دوره کارشناسی ارشد مصوب جلسه شماره 247 مورخ 1396/12/08 شورای برنامه ریزی آموزشی ودرسی دانلود
97/02/19 دستورالعمل اصلاح نحوه برگزاری ارزیابی جامع دوره دکتری تخصصی آموزشی-پژوهشی دانلود
96/08/24 شیوه نامه دوره دکتری تخصصی رشته های غیرپزشکی دانلود
96/04/25 روش ارزیابی کیفی رساله های دکتری تخصصی دانلود