تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

نام و نام خانوادگی احمد آذین ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی حمید رضا آقایی ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی علوم سیاسی گروه آموزشی شیمی
مرتبه علمی دانشیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک azin@iaush.ac.ir پست الکترونیک haghaei@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی مرتضی اباذری ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی تهمینه احمدی ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی علوم سیاسی گروه آموزشی مواد
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک Abazari@iaush.ac.ir پست الکترونیک tahmineh.ahmadi@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی حسین احمدی ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی فرزاد احمدیان ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی علوم سیاسی گروه آموزشی فیزیک
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی دانشیار
پست الکترونیک پست الکترونیک ahmadian@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی بشیر اسماعیلی ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی اعظم اعرابی ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی علوم سیاسی گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک Esmaeili@iaush.ac.ir پست الکترونیک aarabi@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی محمد رضا اقارب پرست ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی حسین ایزدی وصفی ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی علوم سیاسی گروه آموزشی مهندسی پلیمر
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک aghareb@iaush.ac.ir پست الکترونیک hizadi@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی بهرام بحری ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی امیرابراهیم برادران مهدوی ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی مکانیک گروه آموزشی شیمی
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک Bahri@iaush.ac.ir پست الکترونیک a-Mahdavi@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی سعید تاکی ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی سمیه تقیان ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی زبان گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
مرتبه علمی دانشیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک taki@iaush.ac.ir پست الکترونیک
نام و نام خانوادگی حسین ثقفیان ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی الهام جازان ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی علوم سیاسی گروه آموزشی شیمی
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک پست الکترونیک Jazan@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی مسعود جعفری نژاد ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی شهره جلال پور ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی علوم سیاسی گروه آموزشی علوم سیاسی
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک jafarinezhad@iaush.ac.ir پست الکترونیک shjalalpoor@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی حمیدرضا جمالی ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی حمید جواهیان نقاش ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی حقوق گروه آموزشی شیمی
مرتبه علمی استایدار مرتبه علمی دانشیار
پست الکترونیک drjama@iaush.ac,ir پست الکترونیک javaherian@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی مژگان حمیدنیا ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی محمدعلی حیدری شهرضا ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی زبان گروه آموزشی زبان
مرتبه علمی مربی مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک mhamidnia@iaush.ac.ir پست الکترونیک heidari.shahreza@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی غلامرضا دباغ ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی مهدی رئیس زاده ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی فیزیک گروه آموزشی مکانیک
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک R_Dabbagh@iaush.ac.ir پست الکترونیک Reiszadeh@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی حمیدرضا رنجبر گشیری ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی علیرضا زنگنه ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی مکانیک گروه آموزشی شیمی
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استایار
پست الکترونیک ranjbar@iaush.ac.ir پست الکترونیک ar.zanganeh@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی آسیه ستاری ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی فریبا سلطان الکتابی ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی فیزیک گروه آموزشی مهندسی پلیمر
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک asattari@iaush.ac.ir پست الکترونیک f_kottab@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی محمود شامیرزایی ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی محسن شاهرخی ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی فیزیک گروه آموزشی زبان
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک mshj@iaush.ac.ir پست الکترونیک shahrokhi@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی اسماعیل شفیعی سروستانی ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی محمدحسن طالبیان ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی علوم سیاسی گروه آموزشی آموزش ابتدایی
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک esmaeilshafiee@iaush.ac.ir پست الکترونیک mhtalebian2010@gmail.com
نام و نام خانوادگی نسرین طالبیان ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی مریم طیبانی ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی شیمی گروه آموزشی شیمی
مرتبه علمی استایار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک talebian@iaush.ac.ir پست الکترونیک Tayebani@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی عذرا عابدی ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی الهام عامری ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی شیمی گروه آموزشی مهندسی شیمی
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی دانشیار
پست الکترونیک abedi@iaush.ac.ir پست الکترونیک amerielham@yahoo.com
نام و نام خانوادگی حسن عبادی دهاقانی ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی حمید علیان ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی مهندسی پلیمر گروه آموزشی شیمی
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی دانشیار
پست الکترونیک ebadi@iaush.ac.ir پست الکترونیک aliyan@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی احمدرضا علیزاده ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی راضیه فضائلی ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی فیزیک گروه آموزشی شیمی
مرتبه علمی مربی مرتبه علمی دانشیار
پست الکترونیک alizadeh@iaush.ac.ir پست الکترونیک fazaeli@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی مرتضی کشاورز ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی مجید کلاهدوزان ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی شیمی گروه آموزشی  مهندسی پلیمر
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی دانشیار
پست الکترونیک  keshavarz@iaush.ac.ir پست الکترونیک kolahdoozan@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی علیرضا گلشنی ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی لیلا لک زاده ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی علوم سیاسی گروه آموزشی مهندسی علوم  و صنایع غذایی
مرتبه علمی دانشیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک agolshani@iaush.ac.ir پست الکترونیک Lakzadeh@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی مجید محمدی ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی نادر مختاریان ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی فیزیک گروه آموزشی مهندسی شیمی
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک mohammadi@iaush.ac.ir پست الکترونیک nmokhtarian@yahoo.com
نام و نام خانوادگی احمد رضا مساح ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی لیلا مصفی ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی شیمی گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
مرتبه علمی استاد مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک massah@iaush.ac.ir پست الکترونیک leilamosafa@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی عباس معلمی اوره ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی سیدحسن ملائکه ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی مهندسی مکانیک گروه آموزشی علوم سیاسی
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک پست الکترونیک
نام و نام خانوادگی پریسا موسوی روضاتی ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی سیدنظام الدین میرستاری ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی زبان گروه آموزشی شیمی
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک rozati@iaush.ac.ir پست الکترونیک Mirsattari@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی مهرالسادات میرمحمدی ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی افاق نصیریان ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی شیمی گروه آموزشی شیمی
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک mirmohammadi_m@iaush.ac.ir پست الکترونیک Afagh_nasirian@yahoo.com
نام و نام خانوادگی علیرضا نطام زاده ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی ساناز نقیبی ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی شیمی گروه آموزشی مواد
مرتبه علمی استاد مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک arnezamzadeh@iaush.ac.ir پست الکترونیک naghibi@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی امیرعباس نوربخش ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی زهره هادی ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی مواد گروه آموزشی مهندسی پلیمر
مرتبه علمی استاد مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک anourbakhs@yahoo.com پست الکترونیک zhadi@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی مسعود همت ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی شهره واحد ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی حقوق گروه آموزشی مهندسی علوم و صنایع غذایی
مرتبه علمی استادیار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک Mhemmat@iaush.ac.ir پست الکترونیک Sh_vahed@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی نفیسه واعظ شهرستانی ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی محمدحسن وکیلی ورود به وب سایت اختصاصی
گروه آموزشی علوم سیاسی گروه آموزشی مهندسی شیمی
مرتبه علمی استایار مرتبه علمی استادیار
پست الکترونیک Vaezsh85@iaush.ac.ir پست الکترونیک mhvakili@iaush.ac.ir
نام و نام خانوادگی علیداد کیماسی ورود به وب سایت اختصاصی نام و نام خانوادگی سیدمهدی میرهادی ورود به وب سایت اختصاصی