امور اقتصادی

مسئول امور اقتصادی و دانش بنیان و سرمایه گذاری:

محمدحسین بابایی

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی طبقه سوم

شماره تماس:

09132213432