گزینش

مسئول امور شاهد و ایثارگر:

آقای عليرضا كاوياني

سمت:

مسئول امور شاهد و ايثارگر

مدرک:

کارشناسی ارشد مدیریت

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی طبقه سوم

شماره تماس:

03153292220

معرفی حوزه:

تهیه طرحهای تقوبت بنیه علمی دانشجویان شاهد و ایثارگر به منظور پیشنهاد به ستاد امور ایثارگران جهت تصویب

تشکیل گروههای درسی با استفاده از دانشجویانی که بتوانند دروس مربوطه را به خوبی ارائه کنند.

ارائه خدمات کمک آموزشی از قبیل تکثیر و انتشار جزوات مورد نیاز، تهیه فیلمهای آموزشی و فراهم نمودن امکانات سمعی و بصری مورد نیاز دانشجویان ایثارگر

ارزیابی کلاسها و دوره های تقویتی و همکاری با معاونت آموزشی دانشگاه

به منظور بررسی و نظارت بر وضعیت آموزشی دانشجویان شاهدو ایثارگر

تشکیل کلاسها و دوره های تقویتی با همکاری اعضاء هیت علمی

دعوت به همکاری از اعضاء هیت علمی برای امور آموزشی و مشاوره تحصیلی دانشجویان شاهدو ایثارگر

تعیین اساتید مشاوربرای دانشجویان شاهد و ایثارگر

تشکیل بانک اطلاعاتی جامع از وضعیت آموزشی ، فرهنگی و اجتماعی دانشجویان رزمنده، آزاده و شاهد

برنامه ریزی برگزاری مراسم و فعالیتهای علمی و فرهنگی از قبیل اردوها، سفرهای زیارتی و سیاحتی، سمینارها (اعم از آموزشی، پژوهشی و فرهنگی ) و مسابقات در زمینه های مختلف علمی، هنری ،فرهنگی و ورزشی و تشویق دانشجویان ممتاز و قدردانی از ایشان

پیگیری امور رفاهی دانشجویان شاهد و ایثارگر و تدارک امکانات لازم با همکاری و هماهنگی واحدهای ذیربط

تنتظیم برنامه های سالانه و پیشنهاد اعتبارات مربوط و تلاش در جهت جذب امکانات مورد نیاز

تهیه و تدوین گزارشات دوره ای و موردی در رابطه با عملکرد واحد در چارچوب وظایف محوله