صندوق رفاه : آقای نیرومند –  تلفن مستقیم = 53292227-031

انواع وام های تحصیلی

1- وام قرض الحسنه شهریه

2- وام قرض الحسنه اجاره مسکن

3- وام قرض الحسنه ازدواج

4- وام بلند مدت وزارت علوم با بازپرداخت پس از فارغ التحصیلی

5- وامهایی که صندوق قرض الحسنه دانشگاه پرداخت می کندضوابط و مقررات صندوق رفاه و بیمه دانشجویی : 

– تسهیلات مالی دانشجویی: 

قرض الحسنه ها از نظر مدت زمـانی بـه سـه دسـته کوتـاه مدت، میان مدت و بلند مدت تقسیم می گردند.

قرض الحسنه کوتاه مدت حـداکثر 6 مـاه، قـرض الحسـنه میانمدت حداکثر 12 ماه، قرض الحسنه بلند مدت حـداکثر 60 ماه.

قرض الحسنه هـاي کوتـاه مـدت و میـان مـدت در زمـان تحصیل دانشجو تسویه می گردند.

الف – وامهاي کوتاه مدت: 

وامها به صورت کوتاه مدت و 3 تا 6 ماهه بدون بهره بوده و تا پایان هر ترم تحصیلی تسویه حساب شود.

 • – وامهاي میان مدت:

اینگونه تسهیلات به دانشجویانی تعلق می گیرد کـه بـراي باز پرداخت نیاز به مهلت بیشتري دارند و از محـل اعتبـارات شعب صندوق رفاه و بیمه دانشجویان واحدها طبق ضـوابط و مقررات مربوط در اختیار دانشجو گذاشته میشود و در زمـان تحصیل دانشجو تسویه می گردد.

 • – وامهاي بلند مدت :
 • منابع داخلی
 • منابع وزارت علوم، تحقیقات و فناوري
 • این نوع تسهیلات در اختیار دانشجویانی قرار مـی گیـرد که در حین تحصیل قادر به تأمین و پرداخت شهریه و اقسـاط قرض الحسنه خود نمی باشند.

انوع قرض الحسنه : 

 • کمک هزینه اجاره : بابت تأمین بخشی از هزینه تحصیلی براي مدت یک بار در طول تحصیل قابل پرداخت می باشد.
 • کمک هزینه تحصیلی : بابت تأمین بخشی از اجاره مسکن دانشجویان در طول مدت تحصیل پرداخت میشود. در طـول سال یک بار و صرفاً جهـت مسـکن دانشـجویان غیـر بـومی میباشد با باز پرداخت 12 ماهه.
 • کمک هزینه ازدواج : این وام از محل منابع صندوق رفاه و بیمه دانشجویان به دانشجویانی تعلق میگیرد کـه در زمـان دانشجویی متأهل شده باشند. یک بار در طول تحصیل و جهت ازدواج اول پرداخت می شود. دانشجویان حـداکثر یـک سـال پس از تاریخ عقد نامه فرصت دریافت وام مذکور را دارند.
 • وام ضروري : وام ضروري صرفاً جهت عمـل جراحـی، بستري در بیمارستان، هزینه دارو بیماريهاي خاص و زایمـان میباشد.

تبصره 1 : وام کوتاه مدت شهریه فاقد کارمزد می باشد.

 ———————————————————————–

  انواع تسهیلات اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) : 

 • تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی :
ردیف عنوان وام مبلغ تسهیلات به ریال کارمزد تعداد اقساط
1 مسکن مجرد : 5000000 متأهل : 7000000 %2/5 یک ساله (12 ماهه)
2 ضروری 12000000 ریال %2/5 20 قسط در حین تحصیل
3 کوتاه مدت 50 درصد کل شهریه %2/5 حداکثر 4 قسط در طول یک ترم
4 میان مدت 50 درصد کل شهریه %2/5 حداکثر 20 قسط در حین تحصیل
5 بلند مدت 50 درصد کل شهریه  %2/5 حداکثر 36 ماهه بعد از فراغت از تحصیل
6 قرض الحسنه ازدواج  15000000  %2/5 20 قسط حین تحصیل
7 قرض الحسنه تحصیل مجرد : 5000000 متأهل : 6000000  %2/5 9 ماه متوالی در طول تحصیل
 • تسهیلات اعطایی از محل منابع بیرونی صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی :
  • تسهیلات اعطایی از منابع تخصیصی صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری :
ردیف عنوان وام مبلغ تسهیلات به ریال کارمزد تعداد اقساط
 1 بلند مدت شهریه  5000000  %4 حداکثر 60 ماه بعد از فراغت از تحصیل
 2 بلند مدت شهریه  5000000  %4 حداکثر 60 ماه بعد از فراغت از تحصیل
 3 بلند مدت شهریه  10000000  %4 حداکثر 60 ماه بعد از فراغت از تحصیل
 4 بلند مدت شهریه  25000000  %4 حداکثر 60 ماه بعد از فراغت از تحصیل
 • تسهیلات اعطایی از محل منابع بانک ملی ایران :
ردیف مقاطع تحصیلی مبلغ تسهیلات به ریال کارمزد تعداد اقساط
 1 کارشناسی  25000000  %14 حداکثر 60 ماه
 2  کارشناسی ارشد  50000000  %14 حداکثر 60 ماه
 3 دکتری  100000000  %14 حداکثر 60 ماه
 • اعطای تسهیلات ازدواج دانشجویی:
ردیف بانکهای عامل مبلغ تسهیلات به ریال کارمزد تعداد اقساط
1 پست بانک 100000000 %11 36 ماه
2 کارآفرینی امید 100000000 %4 36 ماه
 • 3-اعطای پوشش بیمه اجباری حوادث دانشجویی : 
ردیف نوع جبران هزینه سقف تعهد به ریال سقف تعهد به ریال
1 جبران هزینه های پزشکی ناشی از حادثه تا سقف 50000000 پنجاه میلیون ریال
2 جبران هزینه نقص عضو(کلی یا جزئی) ناشی از حادثه تا سقف 200000000 دویست میلیون ریال
3 جبران هزینه های ناشی از فوت 200000000 دویست میلیون ریال