امور فارغ التحصیلان

نام و نام خانوادگی: خانم زهرا تسلیم  
سمت: مسوول فارغ التحصیلان
مدرک تحصیلی: کارشناسی
تلفن مستقیم: 03153292260
فاکس:
نشانی دفتر کار: دانشکده داروسازی – طبقه دوم
شرح وظایف و اختیارات حوزه: – تسلط بر آيين نامه آموزشي

  • پاسخگويي صحيح به دانشجو و ديگر ارباب رجوع در حيطه وظايف مشخص
  • تهیه مدارک فارغ التحصیلان

نام و نام خانوادگی: مهندس محبوبه تاکی  
سمت: کارشناس فارغ التحصیلان
مدرک تحصیلی: کارشناسی
تلفن مستقیم: 03153292262
فاکس:
نشانی دفتر کار: دانشکده داروسازی – طبقه دوم
شرح وظایف و اختیارات حوزه: – تسلط بر آيين نامه آموزشي

– پاسخگويي صحيح به دانشجو و ديگر ارباب رجوع در حيطه وظايف مشخص


نام و نام خانوادگی: آقای علیرضا نباتی
سمت: کارشناس فارغ التحصیلان
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد
تلفن مستقیم: 03153292261
فاکس:
نشانی دفتر کار: دانشکده داروسازی – طبقه دوم
شرح وظایف و اختیارات حوزه: – تسلط بر آيين نامه آموزشي

– پاسخگويي صحيح به دانشجو و ديگر ارباب رجوع در حيطه وظايف مشخص