امور ورزشی

اداره تربيت بدني

نام و نام خانوادگی: سعيدرضا سبزواري
سمت: مسئول اداره تربيت بدني
مدرک تحصیلی: كارشناس ارشد تربيت بدني و علوم ورزش
تلفن مستقیم: 03153292163
دورنگار: 53513104 – 031
نشانی دفتر کار: مجموعه ورزشي امام علي (ع) – دفتر تربيت بدني