شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی شیمی، نفت و پلیمر سال 1397
مسئولیت رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام و نام خانوادگی
رئیس هیئت مدیره انجمن مهندسی شیمی کارشناسی ارشد سعادت الله مولوی 1
اجرایی مهندسی شیمی کارشناسی

حمیدرضا صادقی

2
آموزش مهندسی شیمی کارشناسی علی بیرامی 3
پژوهش پلیمر دکترا نیلوفر رنجبر 4
ارتباط با صنعت پلیمر دکترا گلاره صادقی 5
کارآفرینی مهندسی شیمی کارشناسی آدرین سنمار 6
نشر،  رسانه و تبلیغات صنایع شیمیایی کاردانی نگار جلالی فر 7
روابط عمومی و ارتباطات مهندسی شیمی کارشناسی مهلا انصاریپور 8
صنفی مهندسی شیمی کارشناسی حسین قنبری نسب 9
فرهنگی مهندسی شیمی کارشناسی امیرحسین رهایی 10
اعضای همکار انجمن علمی مهندسی شیمی، نفت و پلیمر سال 1397
رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام و نام خانوادگی
مهندسی شیمی دکترا پرستو قهرمانی 1
مهندسی شیمی دکترا محمد حذبه ئیان 2
مهندسی شیمی دکترا مجتبی فردافشاری 3
مهندسی شیمی کارشناسی ارشد مجتبی سازگار 4
مهندسی شیمی کارشناسی ارشد میترا کریمی 5
مهندسی نفت کارشناسی جاوید ارشادی 6
مهندسی شیمی کارشناسی محمد امیری 7
صنایع شیمیایی کاردانی نگار آقاکابلی 8
صنایع شیمیایی کاردانی حنانه سفیددشتی 9
مهندسی شیمی کارشناسی مازیار سلیمانی نیا 10

 

تلفن داخلی انجمن : 03153292079                      ارتباط با مسئول انجمن:09103891600

آدرس کانال تلگرامی: @IAUSH_SACHE

E-mail:sache.iaush@gmail.com