شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی صنایع غذایی
مسئولیت رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام و نام خانوادگی
دبیر انجمن صنایع غذایی کارشناسی حجت مدینه 1
نائب دبیر صنایع غذایی کارشناسی محدثه رجبی 2
آموزش صنایع غذایی کارشناسی افروز شاه علی 3
پژوهش صنایع غذایی کارشناسی مجید ایزدی 4
ارتباط با صنعت صنایع غذایی کارشناسی فاطمه میراجاق 5
اجرایی صنایع غذایی کارشناسی زهرا آقا بزرگی 6
فرهنگی صنایع غذایی کارشناسی علیرضا آقاجان 7
روابط عمومی صنایع غذایی کارشناسی فرشته جاویدی 8
نشر، رسانه و تبلیغات صنایع غذایی کارشناسی ثنا رجایی 9

 

ارتباط با مسئول انجمن:09135941243