شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی مکانیک
مسئولیت رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام و نام خانوادگی
دبیر انجمن مهندسی مکانیک کارشناسی میلاد خسروی 1
آموزش مهندسی مکانیک کارشناسی محمدرضا عطایی 2
پژوهش مهندسی مکانیک کارشناسی مهدی پورسهرابی 3
ارتباط با صنعت مهندسی مکانیک کارشناسی جمال اباذری 4
نشر، رسانه و تبلیغات مهندسی مکانیک کارشناسی حامد رهنما 5
روابط عمومی مهندسی مکانیک کارشناسی حسین اهری 6
کارگروه مکانیک خودرو مهندسی مکانیک کاردانی علی سعید عمروابادی 7

 

ارتباط با مسئول انجمن:09300944636

آدرس کانال تلگرامی انجمن:@SSME_IAUSH