شورای مرکزی انجمن علمی مهندسی پزشکی
مسئولیت رشته تحصیلی مقطع تحصیلی نام و نام خانوادگی
دبیر انجمن مهندسی پزشکی کارشناسی رضا قنبری 1
آموزش مهندسی پزشکی کارشناسی سید فرید موسوی 2
پژوهش مهندسی پزشکی کارشناسی زهرا یاحی 3
ارتباط با صنعت مهندسی پزشکی کارشناسی امیرعلی فاتحی 4
کارآفرینی مهندسی پزشکی کارشناسی مریم موسایی 5
فرهنگی مهندسی پزشکی کارشناسی محمد سپهریان 6
روابط عمومی مهندسی پزشکی کارشناسی عرفان غیبی 7
نشر، رسانه و تبلیغات مهندسی پزشکی کارشناسی محمدرضا موجودی 8

 

ارتباط با مسئول انجمن:09130588250