تماس با ما

آدرس

اصفهان، شهرضا، انتهای بلوار پاسداران

تلفن تماس

031-53292222

فاکس

031-53513213

پست الکترونیک

site@iaush.ac.ir

امور فارغ التحصیلان

031-53292260

کدپستی

86481-46411

کداقتصادی

411141375673

شناسه ملی

10100190358

بخش مربوطه محل خدمت نام و نام خانوادگی تلفن تماس فاکس یا تلفن همراه
ارتباط با ریاست رئیس دفتر ریاست محمدجواد پناهنده 03153292201
03153292200
03153502701
اداره روابط عمومی محمدرضا همایی 03153292218 09132220028
مدیر حراست مجتبی نجفی 03153292221
کارشناس حراست رضا صیادی 03153292223
نگهبانی مرکزی آقایان سعیدی، قبادیان، شفی و راستی
03153292171
بانک ملی دانشگاه 03153292121
امور اقتصادی و دانش بنیان و امور کشاورزی محمدحسین بابایی 03153292213 09132213432
مرکز آموزش مهارتهای تخصصی
مرکز آموزش مهارتهای تخصصی و کاربردی فخرالسادات رهنمایی 03153292210 09132211897
اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات مهندس محمدرضا حجری 03153292270
معاونت علمی آموزشی پژوهشی معاون علمی آموزشی پژوهشی دکتر فرزاد احمدیان 03153292244
مدیر آموزش ایرج نصر 03153292255 03153512304
کارشناس آموزش مجازی LMS
محمدجواد شاملی 03153292207 09395327074
متصدي آموزش نازی دانش زاده 03153292242
اداره امتحانات عزت اله قرقانی 03153292268 09138336483
اداره دانش آموختگان زهرا تسلیم 03153292260 09138893973
کارشناس فارغ التحصيلان مهندس محبوبه تاکی 03153292262
کارشناس فارغ التحصیلان علی نباتی 03153292261
کارشناس آموزش رضا جهانشاهی 03153292249
کارشناس آموزش مهدی مهرآذین 03153292245
کارشناس آموزش غلامرضا شاملی 03153292247
کارشناس آموزش آرزو امیری 03153292248
مدیر خدمات پژوهشی مجتبی طاهری 03153292254
رئیس اداره امور پژوهشی و کارشناس پژوهشی و پايان نامه
دکتر ابوذر نوروزی 03153292259
مدیر ارتباط با صنعت دکتر حسین ایزدی
03153292068 09133223319
كارشناس امور پژوهشي و روابط عمومي مصطفي قريشي 03153292216 09133224675
کارشناس پژوهشی و پايان نامه
دکتر فروزان طبیبیان
کارشناس آمار و اطلاعات و بودجه خانم مریم ربیعی 03153292258
مسئول کارگزینی هیات علمی کرمعلی مومنیان 03153292209
مسئول کارگزینی کارکنان و امور رفاهی امید کلانتری خاص 03153292208
معاونت دانشجویی و فرهنگی معاون دانشجویی و فرهنگی دکتر عبدالرضا باقی 03153292216
اداره امور دانشجویی
پژمان امیری 03153292224 09217584397
متصدی نظام وظیفه و امور تغذیه و انتشارات دانشگاه
حمیدرضا شمسبگی 03153292217 09133219937
مدیر امور فرهنگی و اداره گزینش و امور شاهد و ایثارگران
علیرضا کاویانی 03153292220
کارشناس فرهنگی و اقامه نماز حسام کفاش 03153292265
خوابگاه دانشجویی خواهران 03153292153
معاونت توسعه و منابع انسانی معاون اداری مالی دکتر حمیدرضا میرطاوسی 03153292225
مدیر مالی محسن صالحپور 03153292231 03153513011
مدیر اداری علی اکبر دباغ 03153292202
دبیرخانه دانشگاه
پروانه عمرانپور و مرضيه بهاالديني 03153292204 03153513213
اداره عمرانی مهندس محسن رهایی 03153292206
اداره تدارکات محمدرضا حفاری 03153292205 09133211071
انبار علیرضا آزادی 03153292149
امورشهریه دانشجویان محسن محسنی و محسن عربی 03153292228 09132212712
اداره صندوق رفاه محمدحسن نیرومند 03153292226
کارشناس حسابداری حسین آقابایی 03153292233
کارشناس حسابداری مرتضي امیری 03153292232
کارشناس حسابداری محسن سالک 03153292236
کارشناس حسابداری زهرا سبزواری 03153292230
کارشناس حسابداری فخرالسادات طبائیان 03153292238
متصدی بایگانی حسابداری علیرضا کاویانپور 03153292234 09352282810
مدیران گروه گروه شیمی خانم دکتر طیبانی 03153292525
گروه گیاهان دارویی دکتر الهام زارع پور 03153292240
گروه مهندسی شیمی دکتر الهام عامری 03153292075
گروه مهندسی مکانیک و خودرو و مهندسی برق دکتر مهدی رئیس زاده 03153292055
گروه صنایع غذایی دکتر لیلا لک زاده 03153292069
گروه فیزیک و ریاضی دکتر فرزاد احمدیان 03153292071
گروه حقوق دکتر مسعود همت 03153292012
گروه روانشناسی و آقای دکتر اباذری دکتر محمدحسن طالبیان 03153292002
گروه معارف اسلامی دکتر عبدالرضا باقی 03153292019
گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل دکتر اسماعیل شفیعی 03153292006
گروه مدیریت آموزشی دکتر سید حمیدرضا میرطاوسی
03153292225
گروه آموزش ابتدایی دکتر محمدحسن طالبیان 03153292000
گروه زبان انگلیسی دکتر محسن شاهرخی 03153292510
آزمایشگاه ها شیمی دارویی و سم شناسی دانشکده داروسازی محمدرضا آبادیان 03153292266
صنایع غذایی دانشکده داروسازی دکتر مهدی عموحیدری 03153292257
شیمی دانشکده فنی خانم هندی و آقای صادقی 03153292088 03153292085
فیزیک دانشکده فنی خانم رهنمایی و آقای تفضلی 03153292090 03153292092
شیمی مرکزی تحصیلات تکمیلی دکتر علیزاده و آقای کاظمزاد 03153292531
کارشناس آزمایشگاه تحصیلات تکمیلی محسن سبحانی
03153292527