حراست

مدیر حراست:

دکتر مجتبی نجفی

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه سوم

مدرک تحصیلی:

دکتری عرفان اسلامي

فاکس:

031-53502702

شماره تماس:

031-53292221


59

کارشناس حراست:

رضا صیادی

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه سوم

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد

فاکس:

031-53502702

تلفن تماس:

031-53292223

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

اداره حراست دانشگاه در راستای حفاظت و حراست از ارزشهای والای نظام، حفظ نظم و انسجام در مجموعه دانشگاه و جلوگیری از انحراف و تخلف در امور اجرایی و در دیگر زمینه ها، ایجاد شده است.
در واقع عملکرد کنترلی اداره حراست را میتوان در چهارچوب وظایف ذیل خلاصه نمود:

1 – کشف و گزارش تخلفات احتمالی (بطور اعم در حیطه دانشگاه)

2 – کشف و مقابله با توطئه های دشمنان خارجی و داخلی انقلاب اسلامی در راستای لکه دار نمودن امنیت اجتماعی محیط دانشگاه

3 – کشف و برخورد با جرایم و تخلفات سیاسی ، امنیتی و اداری مجموعه شاغلین در دانشگاه و اعلام به مسئولین ذیربط

4 – نظارت بر روند دریافت و اقدام در مورد اسناد طبقه بندی شده و توزیع و نگهداری آنها به صورت متمرکز

5 – نظارت بر حفاظت فیزیکی دانشگاه و تهیه طرحهای حفاظت فیزیکی

6 – آموزش و توجیه مسئولین واحد ها و پرسنل زیر مجموعه در زمینه های حراست ، حفاظت اسناد ، افراد ، تأسیسات و نظارت بر اجرای طرحها

7 – صدور کارتهای شناسایی پرسنل اعم از اعضای هیأت علمی و کارکنان

8 – صدور مجوز آرمهای برچسب و کارتهای مخصوص تردد وسائط نقلیه به محوطه دانشگاه

9 – همکاری در تهیه طرحهای حفاظتی ، امنیتی و نظارت مستمر بر اجرای طرحهای مذکور

10 – پیگیری وظایف ارجاع شده از سوی مسئولین ذیربط

11 – ارایه مشاوره امنیتی به بالاترین مقام اجرائی دستگاه

12 – پیگیری و اجراء بخشنامه ها و دستورالعملها.