حسابداری دانشجویی : آقایان محسن عربی و محسن محسنی – تلفن مستقیم = 53292228-031

 ———————————————————————–

  انواع تسهیلات اعطایی به دانشجویان مقاطع مختلف (کاردانی، کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری) : 

  • تسهیلات اعطایی از محل منابع صندوق رفاه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی :
مقطع کاردانی  مثال : شهریه کل دانشجوی رشته مکانیک خودرو کاردانی برای هر ترم با 19 واحد درس حدود یک میلیون و چهارصد هزار تومان
نوع گرایش شهریه ثابت هر واحد نظری عملی عمومی عملی پایه عملی اصلی عملی تخصصی
علوم انسانی 4042769 481137 1138940 1514523 1965349 2420009
فنی مهندسی و پایه
6842097 366910 1138940 1514523 1965349 2420009
مقطع کارشناسی – مثال : شهریه کل دانشجوی رشته حقوق یا روانشناسی کارشناسی برای هر ترم با 19 واحد درس حدود یک میلیون و هفتصد هزار تومان

 شهریه کل دانشجوی رشته شیمی یا مهندسی شیمی کارشناسی برای هر ترم با 19 واحد درس حدود دو میلیون و چهارصد هزار تومان

نوع گرایش شهریه ثابت هر واحد نظری عملی عمومی عملی پایه عملی اصلی عملی تخصصی
علوم انسانی 5923775 566642 1341424 1783230 2312974 2848570
فنی مهندسی
12274202 566642 1341424 1783230 2312974 2848570
علوم پایه 12274202 566642 1341424 1783230 2312974 2848570
مقطع کارشناسی ناپیوسته  مثال: شهریه کل دانشجوی رشته آموزش ابتدایی برای هر ترم  با 15 واحد درس حدود یک میلیون و پانصد هزار تومان
نوع گرایش شهریه ثابت هر واحد نظری عملی عمومی عملی پایه عملی اصلی عملی تخصصی
علوم انسانی 6605209 628872 1377984 2095641 2145137 2971650
غیر علوم انسانی 15171299 628872 1377984 2095641 2145137 2971650
مقطع کارشناسی ارشد ناپیوسته –  مثال : شهریه کل دانشجوی رشته های انسانی کارشناسی ارشد برای هر ترم با 8 واحد درس حدود چهارمیلیون و یکصد هزار تومان
 شهریه کل دانشجوی رشته های فنی مهندسی کارشناسی ارشد برای هر ترم با 9 واحد درس حدود چهارمیلیون و چهارصد هزار تومان شهریه کل دانشجوی رشته های علوم پزشکی وزارت بهداشت کارشناسی ارشد برای هر ترم با 8 واحد درس حدود نه میلیون و یکصد هزار تومان
نوع گرایش شهریه ثابت هر واحد نظری عملی  تخصصی پایان نامه www.iaush.ac.ir
علوم انسانی 19017902 1635427 2191208 7966118 53292222 و 53292255  – 031
غیر علوم انسانی 20800404 1635427 2191208 7966118 Telegram: @iaush
علوم پزشکی 41462930 3206587 4917761 15619129 Instagram: iaush_shahreza
مقطع دکتری –  مثال : شهریه کل دانشجوی رشته های انسانی دکتری برای هر ترم با 6 واحد درس حدود یازده میلیون تومان

 شهریه کل دانشجوی رشته های فنی دکتری برای هر ترم با 6 واحد درس حدود چهارده میلیون تومان

نوع گرایش شهریه ثابت هر واحد نظری عملی  تخصصی پایان نامه سامانه های آموزش:
علوم انسانی 24723272 2126055 2848570 10355953 https://sad.iaush.ac.ir
غیر علوم انسانی 27040525 2126055 2848570 10355953 https://lms.iaush.ac.ir