سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

دکتر عبدالرضا باقی

شماره تماس:

031-53292201

فاکس:

031-53513213

پست الکترونیک:

baghi@iaush.ac.ir


رئیس دفتر دانشگاه

رئیس دفتر ریاست دانشگاه:

محمدجواد پناهنده

شماره تماس:

031-53292200

شماره تماس:

031-53292201

شماره تماس:

031-53292212

فاکس:

031-53502701

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی- طبقه سوم