نام و نام خانوادگی: سمت: تلفن مستقیم: فاکس دبیرخانه: محل کار: شرح وظایف و اختیارات حوزه:
سرکار خانم رهنمایی و سرکار خانم عمرانپور متصدی دبیرخانه 03153292204 و 03153292203 03153513213 دانشکده داروسازی – طبقه سوم انجام امور مربوط به نامه های رسمی دانشگاه