معرفی رشته آموزش و پرورش ابتدایی

مقدمه :

نقش مهم دوره کودکی در شکل گیری شخصیت و رفتار انسان آموزش و پرورش دوره ابتدایی را از اهمیت خاصی برخوردار می سازد . تحقیقات فراوان گویای این حقیقت است که شخصیت و راه و رسم زیستن یک انسان بالغ به میزان وسیعی در نخستین سال های زندگی وی شکل می گیرد . بنابراین پیشنهاد می کنند ماهرترین و ورزیده ترین معلمان تعلیم و تربیت کودکان دبستانی را به عهده گیرند .
برنامه ریزان درسی رشته آموزش و پرورش دوره ابتدایی بر این باور هستند که معلم این دوره بدون تسلط بر روش ها و کسب مهارت های لازم برای آموزش دروس ، موفقیتی نخواهد داشت بنابراین در برنامه تهیه شده بر کسب مهارتهای تدریس تاکید شده است .

ضرورت و اهمیت :

با توجه به آنچه که در مقدمه ذکر گردید تولید برنامه کارشناسی ناپیوسته آموزش و پرورش ابتدایی از جهات زیر ضروری است :
–    ارتقای دانش و مهارت آموزگاران دارای مدرک تحصیلی کاردانی شاغل در آموزش و پرورش ابتدایی کشور جهت پاسخگویی به نیاز برنامه های درسی
–    تحول در سیاست های برنامه ریزی درسی و تاثیر آن در برنامه های درسی دوره ابتدایی
–    نتایج تحقیقات تطبیقی در مورد تاثیر سطح سواد معلمان بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره ابتدایی

تعریف و هدف دوره :

دوره کارشناسی ناپیوسته رشته آموزش و پرورش ابتدایی در ادامه دوره کاردانی رشته مزبور به منظور ارتقای سطح دانش ، مهارت و نگرش آموزگاران شاغل به تدریس در دوره ابتدایی طراحی شده است به طوری که ضمن شناخت نقش خود در فرایند یاددهی – یادگیری و آشنایی با شیوه های نوین آموزشی و پرورشی و درک ضرورت همره شدن با تحولات علمی و آموزشی روز نسل نوپای جامعه را در جهت رشد همه جانبه به ویژه توسعه مهارتهای اساسی رهنمود گردد .

توانایی ها صلاحیت ها :

انتظار می رود پس از پایان دوره ، دانشجو معلمان صلاحیت ها و توانایی های زیر را کسب نمایند :
–    آشنایی با نحوه کسب دانش جهت توسعه دانش آموزی در موضوعات درسی
–    آشنایی با نقش تربیتی جامعه ( نهادهای اجتماعی ، فرهنگی و .. ) و خانواده و مدرسه
–    شناخت نقش خود به عنوان معلم تسهیل کننده در فرآیند یادگیری
–    شناخت مهارت های اساسی فرآیند تفکر
–    آشنایی با نظرات و اصول یادگیری در دوره  ابتدایی
–    ارتقای سطح مهارت های حرفه ای متناسب با اهداف برنامه های درسی دوره ابتدایی
–    ارتقای مهارت در برقراری روابط موثر با دانش آموزان و اولیای مدرسه و جامعه به منظور بهبود شرایط یادگیری

مشاغل فارغ التحصیلان :

آموزگاران دوره ابتدایی