مجموعه کامل رشته های دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا

گروه آموزشی نام رشته مقطع
علوم انسانی آموزش زبان انگلیسی دکترای تخصصی
علوم انسانی روابط بين الملل دکترای تخصصی
علوم انسانی علوم سياسي- انديشه هاي سياسي دکترای تخصصی
علوم انسانی علوم سياسي- جامعه شناسي سياسي دکترای تخصصی
علوم انسانی علوم سياسي- سياستگذاري عمومي دکترای تخصصی
علوم انسانی علوم سياسي- مسائل ايران دکترای تخصصی
علوم پایه شيمي تجزيه دکترای تخصصی
علوم پایه شیمی – شیمی آلی دکترای تخصصی
علوم پایه شیمی – شیمی پلیمر دکترای تخصصی
علوم پایه شیمی – شیمی معدنی دکترای تخصصی
علوم پایه فیزیک دکترای تخصصی
فنی و مهندسی مهندسی شیمی دکترای تخصصی
فنی و مهندسی مهندسی عمران گرایش سازه دکترای تخصصی
فنی و مهندسی مهندسی شیمی گرایش مهندسی محیط زیست دکترای تخصصی
فنی و مهندسی مهندسی متالورژی و مواد دکترای تخصصی
کشاورزی و منابع طبیعی علوم و صنایع غذایی- مهندسی و طراحی صنایع غذایی دکترای تخصصی
علوم انسانی آموزش زبان انگليسي کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم انسانی تاریخ انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم انسانی تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم انسانی تاریخ – مطالعات خليج فارس کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم انسانی جامعه شناسی انقلاب اسلامی کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم انسانی حقوق خصوصي کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم انسانی حقوق عمومی کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم انسانی روابط بين الملل کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم انسانی شناخت اندیشه های امام خمینی (ره) کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم انسانی انديشه هاي سياسي در اسلام کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم انسانی علوم سياسي کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم انسانی مترجمي زبان انگليسي کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم انسانی مدیریت آموزشی کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم انسانی مطالعات منطقه اي کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه زیست شناسی – بيوشيمي کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه شيمي – شيمي آلي کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه شيمي – شيمي پليمر کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه شيمي – شيمي تجزيه کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه شیمی – شيمي دارويي کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه شيمي – شيمي فيزيك کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه شيمي – شيمي کاربردي کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه شيمي – شيمي معدني کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه شیمی – فیتو شيمي کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه شیمی – شیمی و فناوری اسانس کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه شیمی – نانو شيمي کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه فیزیک ماده چگال کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه فیزیک پلاسما کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه فيزيک – حالت جامد کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه فیزیک – فتونيک کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه فیزیک- اتمی و مولکولی کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پایه فیزیک – نانو فیزیک کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پزشکی سم شناسي کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پزشکی شيمي دارويي کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم پزشکی نظارت بر امور دارويي کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي انرژي هاي تجديد پذير کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسی پلیمر- رنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي پليمر- علوم و تکنولوژی پلیمر کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسی خودرو – قوای محرکه خودرو کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي خودرو کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي شيمي – صنايع غذايي کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي شيمي – پليمر کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي شيمي – طراحی فرآيند کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي شيمي – محيط زيست کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي شيمي – پديده هاي انتقال کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي شيمي – ترموسينتيک و کاتالیست کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي شيمي – فرايندهاي جداسازي کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسی مکانیک – تبديل انرژي کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي مواد – سراميک کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي مواد – جوشکاري کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي مواد – مهندسی خوردگي و حفاظت مواد کارشناسی ارشد ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسی مواد – شناسایی و انتخاب مواد مهندسی کارشناسی ارشد ناپیوسته
کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی صنايع غذايي – زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد ناپیوسته
کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی صنايع غذايي- علوم مواد غذايي کارشناسی ارشد ناپیوسته
کشاورزی و منابع طبیعی علوم و مهندسی صنايع غذايي- فناوری مواد غذايي کارشناسی ارشد ناپیوسته
علوم انسانی آموزش زبان انگليسي کارشناسی پیوسته
علوم انسانی مترجمی زبان انگلیسی کارشناسی پیوسته
علوم انسانی زبان و ادبیات انگلیسی کارشناسی پیوسته
علوم انسانی حقوق کارشناسی پیوسته
علوم انسانی روان شناسي کارشناسی پیوسته
علوم انسانی علوم سياسي کارشناسی پیوسته
علوم پایه شيمي كاربردي کارشناسی پیوسته
علوم پایه شيمي محض کارشناسی پیوسته
علوم پایه فيزيك کارشناسی پیوسته
علوم پایه فیزیک مهندسی کارشناسی پیوسته
فنی مهندسی مهندسی معماری کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسی مهندسي اپتيک و ليزر کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسی مهندسي برق کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسی مهندسي پزشکي کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسی مهندسي خودرو کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسی مهندسی شيمي کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسی مهندسي صنايع پليمر کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسی مهندسي متالورژي و مواد کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسی مهندسي مکانيک کارشناسی پیوسته
فنی و مهندسی مهندسي نفت کارشناسی پیوسته
کشاورزی و منابع طبیعی مهندسي علوم و صنايع غذايي کارشناسی پیوسته
علوم انسانی آموزش و پرورش ابتدايي کارشناسی ناپیوسته
علوم انسانی کارشناس حرفه ای حقوق – حقوق ثبتی کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي فناوری صنايع شيميايي کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي فناوری مكانيك خودرو کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي فناوری متالورژي- ذوب فلزات کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسی مهندسي فناوری صنایع لاستیک کارشناسی ناپیوسته
کشاورزی و منابع طبیعی مهندسي علوم و صنايع غذايي کارشناسی ناپیوسته
کشاورزی و منابع طبیعی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر کارشناسی ناپیوسته
فنی و مهندسی مكانيك خودرو کاردانی پیوسته
فنی و مهندسی صنايع شيميائي کاردانی پیوسته
کشاورزی و منابع طبیعی تکنولوژی صنایع غذایی کاردانی ناپیوسته
کشاورزی و منابع طبیعی تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی معطر کاردانی ناپیوسته