فرید نعیمی

دکتر فرید نعیمی

دکتری متالورژی

از سال 1396 تا 1398

علی شریف زاده

دکتر علی شریف زاده

دکتری میکروبیولوژی

از سال 1385 تا 1396

آقای دکتر حمید علیان

آقای دکتر حمید علیان

دکتری شیمی آلی

از سال 1382 تا 1385

قای دکتر احمدرضا مساح

آقای دکتر احمدرضا مساح

دکتری شیمی آلی

از سال 1379 تا 1382

آقای محمدحسن باقی

آقای محمدحسن باقی

فوق لیسانس علوم تربیتی

از ابتدا تا سال 1379