فرم ها باید در دو نسخه به همراه پروپزال برای تصویب نهایی به حوزه پژوهشی معاونت علمی ارسال گردد:

فرم ها و دستورالعمل های دکتری

نام و شرح فرمهای مقطع دکتری
دانلود
فرم پیشنهاد استاد راهنما Download
فرم دفاع از پروپوزال Download
فرم الف – جهت درخواست کدشناسایی برای پروپزال از سازمان مرکزی دانشگاه Download
آشنایی با فرایند تصویب پروپوزال Download
فرم درخواست بررسی و تایید اعتبار مقاله Download
صورت جلسه پیش دفاع رساله Download
فرم آمادگی دفاع دکتری تخصصی Download
فرم ب
فرم ب می‌بایست قبل از دفاع تکمیل و فایل آن بر لوح فشرده رایت و به همراه فرم 10 تحویل دفتر کدگذاری حوزه پژوهش شود.توجه: پرینت آن نیازی نیست فقط از طریق سی دی تحویل داده شود.
Download
فرم شماره 10 دکتری تخصصی (فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع دکتری تخصصی) Download
فرم اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع
تذکر: قبل از مراجعه به حوزه پژوهش و فناوری، این فرم اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع را تکمیل و به صورت فایل jpg به آدرس khabardefa@iaush.ac.ir ارسال کنید.
برای jpg کردن فایل word احتمالا لازم است ابتدا با فرمت pdf ذخیره کنید و سپس از طریق نرم افزارهای مشاهده فایل  pdf آن را با فرمت jpg ذخیره و ارسال کنید.
Download
فرم طرح تحقیق ( پروپوزال )
* لازم است فرم پروپوزال حتما در 7 صفحه مطابق با فرمت تنظیم گرددبهتر است فرم پروپوزال به صورت دو رو پرینت گرفته شود.
Download
فرم تایید شرکت در جلسه دفاع Download
فرم های ارزیابی رساله دکتری تخصصی
فرم شماره 12 – فرم تحویل پایان نامه صحافی شده ِDownload
آیین نامه نگارش رساله دکتری – لازم اجرا برای کلیه رشته ها
دانشجویان دکتری باید پس از دفاع براساس آیین نامه ذیل پایان نامه خود را تنظیم نموده و به حوزه معانت پژوهشی تحویل دهند:
ِDownload
آیین نامه نگارش پایان تحصیلات تکمیلی رشته شیمی ِDownload
فرم تایید داوران ِDownload
فرم نگارش ِDownload
نحوه تنظیم پایان نامه های فارسی ِDownload
فرم ثبت نمره سمینار ِDownload
فرم تقاضای دستگاه های آزمایشگاه مرکزی ِDownload
فرم در خواست خدمات آزمایشگاهی ِDownload
فرم درخواست مواد ِDownload
فرم درخواست وسایل ِDownload
فرم استفاده از آزمایشگاه خارج ساعت اداری ِDownload

فرم ها و دستورالعمل های کارشناسی ارشد

نام و شرح فرمهای کارشناسی ارشد
دانلود
آشنایی با فرایند تصویب پروپوزال Download
فرم پیشنهاد استاد راهنما ارشد Download
فرم های گروه الف: فرم های پروپوزال و تحقیق

* لازم است فرم پروپوزال حتما در 7 صفحه مطابق با فرمت تنظیم گردد بهتر است فرم پروپوزال به صورت دو رو چاپ شود.
– فرم طرح تحقیق (پروپوزال)

Download
فرم طرح تحقیق (پروپوزال مخصوص ترجمه کتاب) Download
فرم دانشجویان کارشناسی ارشد سم شناسی و نظارت بر امور دارویی Download
فرم تأیید لزوم استاد مشاور برای دانشجویان کارشناسی ارشد Download
فرم های گروه ب : فرم های مربوط به دفاع پایان نامه
– فرم شماره 10 – فرم درخواست برگزاری جلسه دفاع
Download
فرم ب
فرم (ب) می‌بایست قبل از دفاع تکمیل و فایل آن بر لوح فشرده رایت و به همراه فرم شماره 10 تحویل دفتر کدگذاری حوزه پژوهش شود.
توجه: پرینت آن نیازی نیست فقط سی دی محتوی آن تحویل داده شود.
Download
فرم اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع
تذکر: قبل از مراجعه به حوزه پژوهش و فناوری، این فرم اطلاعیه برگزاری جلسات دفاع را تکمیل و به صورت فایل jpg به آدرس khabardefa@iaush.ac.ir ارسال کنید.
برای jpg کردن فایل word احتمالا لازم است ابتدا با فرمت pdf ذخیره کنید و سپس از طریق نرم افزارهای مشاهده فایل  pdf آن را با فرمت jpg ذخیره و ارسال کنید.
Download
فرم تایید شرکت در جلسه دفاع Download
آئین نامه دفاع از پایان نامه Download
فرم تایید اعتبار مقاله Download
فرم تائید اعتبار تحت داوری ورودی 95 به بعد Download
فرم ارزیابی جلسه دفاع از ورودی 95 به بعد Download
فرمهای ارزیابی و مقاله پایان نامه کارشناسی ارشد Download
اطلاعیه اصلاح آیین نامه چاپ پایان نامه های کارشناسی ارشد ِDownload
فرم شماره 12 – فرم تحویل پایان نامه صحافی شده ِDownload
فرم های گروه ج : فرم های مربوط به آئین نامه نگارش پایان نامه:
دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد باید پس از دفاع براساس آیین نامه ذیل پایان نامه خود را تنظیم نموده و به حوزه معانت پژوهشی تحویل دهند:
آیین نامه نگارش پایان نامه کارشناسی ارشد- لازم اجرا برای کلیه رشته ها
ِDownload
آیین نامه نگارش پایان تحصیلات تکمیلی رشته شیمی ِDownload
فرم نگارش ِDownload
فرم تایید داوران ِDownload
نحوه تنظیم پایان نامه های فارسی ِDownload
فرم ثبت نمره سمینار ِDownload
فرم تقاضای دستگاههای آزمایشگاه مرکزی ِDownload
فرم در خواست خدمات آزمایشگاهی ِDownload
فرم درخواست مواد ِDownload
فرم درخواست وسایل ِDownload
فرم استفاده از آزمایشگاه خارج ساعت اداری ِDownload