فناوری اطلاعات

رئیس اداره فناوری اطلاعات و ارتباطات:

محمدرضا حجری

نشانی دفتر کار:

ساختمان داروسازی طبقه اول

شماره تماس:

031-53292270

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر

ایمیل:

hajari@iaush.ac.ir