اهم وظایف اداره نظارت و ارزیابی آموزشی
۱- بازدید مداوم از دانشکده ها و کنترل کلاسها و کارگاه های آموزشی.
۲- ثبت غیبت اساتید و پیگیری جهت برگزاری کلاسهای جبرانی و در صورت عدم جبران، ارسال پرینت غیبتها به معاونت محترم آموزشی و اداری و مالی.
۳- بررسي و تكميل جدول مربوط به امتيازات آموزشي مربوط به بخشنامه فوق العاده جذب اعضاء هيات علمي.
۴- بررسي فعاليت هاي آموزشي اعضاء هيات علمي در فرم درخواست ترفيع ساليانه و درصورت تاييد سپس ارسال به كميته ترفيعات واحد.
۵ . انجام  ارزشیابی اینترنتی برای همة دانشجویان با همکاری معاونت محترم آموزشی و پژوهشی.
۶ .به روز رسانی فرمهای ارزشیابی طبق آئين نامه جديد ارتقاء ، زیر نظر معاونت محترم آموزشی.
۷. گزینش دانشجویان ممتاز فارغ التحصیل، و اِعمال نظر آنها در ارزشیابی اینترنتی از اساتید.
۸. ارسال نتایج ارزشیابی استادانی که نتایج قابل قبول نداشته اند به دانشکده ها جهت تذکر و برنامه ریزی ترمهای آینده.
۹. رسیدگی به اعتراضات حضوري و غيرحضوری دانشجویان و در صورت نیاز اطلاع رسانی به معاونت محترم آموزشی و ریاست محترم دانشگاه.
۱۰. رسیدگی به مشکلات آموزشی و بهبود کیفیت آموزش از طریق تعامل با کارشناسان گروه و مقامات مسوول دانشکده ها.
۱۱. بررسی و تکمیل بند 2 مادة 2 از آئین نامة ارتقاء اعضای هیأت علمی 

مدیر آموزش آقای ایرج نصر تلفن تماس : 03153292255  (دانشکده داروسازی طبقه دوم)

آقای محمدجواد شاملی مسوول سامانه آموزش مجازی تلفن تماس: 03153292207

آقای علیرضا جهانشاهی کارشناس آموزش شماره تماس: 03153292249

1- کارشناسی مهندسی شیمی 2- کارشناسی مهندسی نفت 3- کارشناسی مهندسی پلیمر 4- کارشناسی حقوق 5- کارشناسی ارشد مهندسی شیمی(کلیه گرایشها) 6- کارشناسی ارشد حقوق (کلیه گرایشها) 7- کارشناسی ارشد سم شناسی 8- کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک 9- کارشناسی ارشد نظارت بر امور دارویی 10- کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر 11- دکتری تخصصی مهندسی شیمی (کلیه گرایشها) 12- دکتری تخصصی مهندسی مواد

آقای غلامرضا شاملی کارشناس آموزش شماره تماس: 03153292247

1- کاردانی صنایع شیمیایی 2- کارشناسی ناپیوسته صنایع غذایی 3- کارشناسی ناپیوسته صنایع شیمیایی 4- کارشناسی ناپیوسته تولید و بهره برداری از گیاهان دارویی 5- کارشناسی فیزیک 6- کارشناسی اپتیک و لیزر (کلیه گرایشها) 7- کارشناسی صنایع غذایی 8- کارشناسی آموزش زبان انگلیسی 9- کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی 10- کارشناسی مهندسی مکانیک 11- کارشناسی مهندسی پزشکی 12- کارشناسی ارشد فیزیک 13- کارشناسی مهندسی برق 14- کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی 15- کارشناسی ارشد مترجمی زبان انگلیسی 16- کارشناسی ارشد صنایع غذایی (کلیه گرایشها) 17- کارشناسی ارشد بیوشیمی 18- دکتری تخصصی آموزش زبان انگلیسی 19- دکتری تخصصی فیزیک (کلیه گرایشها) 20- دکتری تخصصی صنایع غذایی

خانم آرزو امیری کارشناس آموزش شماره تماس: 03153292248

1- کاردانی مکانیک خودرو 2- کارشناسی ناپیوسته مکانیک خودرو 3- کارشناسی شیمی (کلیه گرایشها) 4- کارشناسی پیوسته خودرو 5- کارشناسی ارشدشیمی (کلیه گرایشها) 6- دکتری تخصصی شیمی (کلیه گرایشها)

آقای مهدی مهرآذین  شماره تماس: 03153292245

1- کارشناسی ناپیوسته آموزش ابتدایی 2- کارشناسی علوم سیاسی 3- کارشناسی روانشناسی 4- کارشناسی ارشد علوم سیاسی 5- کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای 6- کارشناسی ارشدمدیریت آموزشی 7- کارشناسی ارشد تاریخ 8- کارشناسی ارشد اندیشه های سیاسی دراسلام 9- کارشناسی ارشد روابط بین الملل 10- دکتری تخصصی علوم سیاسی (کلیه گرایشها) 11- دکتری تخصصی روابط بین الملل

خانم نازی دانش زاده بایگان آموزش شماره تماس: 03153292242

آقای عزت اله قرقانی مسئول اداره امتحانات – دفتر آموزش دانشکده داروسازی طبقه دوم اتاق 306 شماره تماس: 03153292268

اداره دانش آموختگان:

خانم زهرا تسلیم مسئول اداره دانش آموختگان – دفتر آموزش دانشکده داروسازی طبقه دوم اتاق 301 شماره تماس: 03153292260

خانم محبوبه تاکی کارشناس اداره دانش آموختگان – دفتر آموزش دانشکده داروسازی طبقه دوم اتاق 301 شماره تماس:03153292261

آقای علیرضا نباتی کارشناس اداره دانش آموختگان – دفتر آموزش دانشکده داروسازی طبقه دوم اتاق 301 شماره تماس :03153292262