مدیر اداری

نام و نام خانوادگی: سمت: مدرک: تلفن مستقیم: محل کار: تصویر پرسنلی:
علی اکبر دباغ مدیر اداری فوق لیسانس جمعیت شناسی 031-53292202 دانشکده داروسازی – طبقه سوم

شرح وظایف و اختیارات حوزه:

این اداره در تلاش است تا همواره با استفاده بهینه از منابع انسانی و منابع مالی دانشگاه بتواند با افزایش بهره وری واحدهای مختلف دانشگاه در کمترین زمان و با کمترین هزینه به بیشترین کارایی نایل آید.

بدین منظور برنامه های زیر مد نظر این اداره می باشند :

● تهیه و تدوین خط مشی بخشهای تابعه در قالب اهداف دانشگاه و همچنین ابلاغ مصوبات و مقررات جاری به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن.
●نظارت بر حسن اجرای امور اداری و خدماتی دانشگاه با رعایت مقررات مربوطه.
● نظارت بر تهیه و تدارکات احتیاجات دانشگاه، بهداشت محیط و نظارت بر حسن اجرای قراردادها.
● تعقیب و اعمال نظارت بر عملیات اجرائی در واحدهای تابعه و کوشش در حل مسائل موجود و پیشبرد فعالیت واحدهای مزبور.
●راهبری اقدامات جاری واحدهای تابعه.