مدیر امور خدمات پژوهشی و سامانه پژوهشیار

آقای مجتبی طاهری

مدرک تحصیلی:

دانشجوی دکتری جمعیت شناسی

شماره تماس:

031-53292254

پست الکترونیک:

taheri@iaush.ac.ir

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه اول - اتاق 201

60

رئیس اداره پژوهش و کارشناس امور پژوهشی و جلسات دفاع و سایت پژوهشیار

آقای ابوذر نوروزی

مدرک تحصیلی:

دکتری کلام امامیه

شماره تماس:

031-53292259

پست الکترونیک:

n.abouzar@yahoo.com

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه اول - اتاق 201

96

کارشناس آمار و برنامه و بودجه

خانم مریم ربیعی

شماره تماس:

031-53292251

مدرک تحصیلی:

کارشناسی ارشد آمار

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه اول - اتاق 201

35

کارشناس امور پژوهشی و جلسات دفاع و سایت پژوهشیار

خانم دکتر فروزان طبیبیان

شماره تماس:

مدرک تحصیلی:

دکتری کتابداری

پست الکترونیک:

f_tabibian22@yahoo.com

نشانی دفتر کار:

دانشکده داروسازی - طبقه اول - اتاق 201

63