معاونت دانشجويی و فرهنگی

نام و نام خانوادگی: سمت: مدرک: تلفن مستقیم: ایمیل: محل کار: تصویر پرسنلی:
عبدالرضا باقی معاون دانشجویی و فرهنگی دکتری فلسفه تطبیقی 031-53292219 baghi@iaush.ac.ir دانشکده داروسازی طبقه سوم