معاونت علمی (آموزشی و پژوهشی)

نام و نام خانوادگی: سمت: مدرک: تلفن مستقیم: فاکس: محل کار: تصویر پرسنلی:
دکتر فرزاد احمدیان معاون علمی آموزشی و پژوهشی دکتری فیزیک حالت جامد 031-53292244 031-53513098 دانشکده داروسازی طبقه دوم

شرح وظایف و اختیارات:

– تدوين و پيشنهاد اصول کلي برنامه هاي آموزشي دانشگاه در چارچوب اهداف علمي، فني، فرهنگي و آموزشي

و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي مصوب.

– نظارت بر کليه ي امور آموزشي دانشگاه با رعايت کليه ي قوانين، مقررات، آيين نامه ها و دستورالعمل ها.

– مطالعه و اتخاذ تصميم در مسائل آموزشي با همکاري مسئولان ذيربط.

– تهيه ي ضوابط و روش هاي لازم براي سنجش و ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي واحد، اعضاي هيأت علمي، دانشجويان و کارکنان واحد.

– نظارت بر سنجش و ارزشيابي برنامه هاي آموزشي و متون درسي و هماهنگ ساختن آنها بر مبناي سرفصل هاي مصوب.