معرفی رشته الکترونیک

کارداني فني الکترونيک (Electronics Technician) يکي از رشته هاي آموزش عالي در نظام دانشگاهي است، که هدف عمومي آن تربيت کاردانها فني الکترونيک است که داراي دانشهاي لازم در زمينه الکترونيک صنعتي، وسايل اندازه گيري و وسايل صوتي و تصويري که دقيقاً مربوط به وسايل همان بخش از صنعت طراحي گرديده ، مي باشد.
الکترونيک به دانش و فن آوري عبور ذرات باردار در يک بار و خلاء مي باشد. به بيان ديگر در اين دانش به مطالعه حرکت بارهاي الکتريکي و کنترل حرکت آنها براي ايجاد اثرات مطلوب مورد نظر مي باشد.
از آنجا که تکنولوژي مربوط به صنعت الکترونيک به صورت گسترده در همه جا و از جمله در کشور ما شالوده اي براي پيشرفت در صنعت برق محسوب مي شود، دوره يادشده براي تربيت افراد کارآمد در جنبه هاي عملي در زمينه رفع نيازهاي صناعي است که به نوعي با الکترونيک در ارتباط هستند.
يکي ديگر از تعاريفي که مي توان از رشته الکترونيک کرد، اينست که زير مجموعه اي ار رشته فيزيک مي باشد، که درباره حرکت الکترونها در مدارهاي الکتريکي است، بحث مي کند.
دانشجوياني در اين رشته پذيرفته مي شوند و دارای موفقيت مي شوند که داراي هوش بالايي باشند و علاقه به ابلاغ و نوع آوری باشند و بتوانند خودشان را با تکنولوژی در دنيا هماهنگ بکنند. هم چنین برای موفقیت در این رشته باید در دو درس رياضي و فيزيک بسيار قوي باشند.

رشته الکترونيک يکي از رشته هاي مهم در مورد امور ارتباطات در دنيا داراي حائز اهميت مي باشد.

دوره کارداني و تکنسين در کشور ما از جايگاه خوبي برخوردار نيست و مي توان گفت نقش تکنسين رابطه بين مهندس و کارگر ماهر است، و در هرم نيروي انساني تکنسين در کشورهاي پيشرفته و در جوامع توسعه نقش اساسي دارند.
متأسفانه در کشور ما به لحاظ اهميت ندادن به اين بخش استفاده بهينه از اين تکنسين نشده است، و به خاطر همين جوانهاي ما بيشتر به سراغ مهندسي مي روند تا تکنسين و همين باعث شده تا رشته هاي فني ما از آن جايگاه خودشان برخوردار نباشند.
دانش آموختگان رشته برق الکترونيک با کسب دانش و مهارتهاي لازم در زمينه هاي ذيل قادر به فعاليت خواهند بود:
1- در زمينه انتقال نظرات و روشهاي مورد تأييد مهندسان  به کارگران
2- تهيه و تفسير نقشه هاي مورد تأييد مهندسان و پياده کردن آنها بوسيله کارگران فني
3- اين افراد مي توانند به تعمير قطعات الکتريکي همچون تلويزيون و قطعات مشابه بپردازند.
4- در برخي بخشها مي توان از اين افراد به عنوان سرپرست بخش از آنها استفاده کرد.
5- از اين افراد مي توان در تدريس بعضي دروس در سطح پائين استفاده کرد.
6-انجام آزمایشها و اندازه گیری و جمع آوری اطلاعات
7-گزارش نویسی و نوشتن دستور کار اجرائی
8-توانایی سرپرستی کار رده های پایین تر