کارگزینی هیات علمی


نام و نام خانوادگی: سمت: مدرک تحصیلی: تلفن مستقیم: محل کار: شرح وظایف و اختیارات حوزه:
کرمعلی مومنیان مسئول کارگزینی هیات علمی لیسانس آمار 03153292209 دانشکده داروسازی – طبقه سوم انجام کلیه امور مربوط به اعضای هیات علمی

کارگزینی کارکنان و امور رفاهی


نام و نام خانوادگی: سمت: مدرک تحصیلی: تلفن مستقیم: محل کار: شرح وظایف و اختیارات حوزه:
امید کلانتری خاص مسئول کارگزینی کارکنان و امور رفاهی لیسانس مهندسی کشاورزی 03153292208 دانشکده داروسازی – طبقه سوم انجام کلیه امور مربوط به اعضای کارکنان و امور رفاهی همه اعضای دانشگاه

امور رفاهی:

برای رزرو هتل اریکا باید فرم زیر تکمیل شود و مراحل مربوط به آن انجام شود.

دانلود و مشاهده مقررات و نحوه رزرو هتل اریکا در مشهد مقدس برای استادان و کارکنان